ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ


ติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย ภายใต้งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ปีงบประมาณ :


ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด
งบประมาณที่ได้รับ : 0.00 บาท
งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายทั้งหมด
งบประมาณที่ได้เบิกจ่าย : 0.00 บาท
งบประมาณคงเหลือทั้งหมด
คงเหลือ : 0.00 บาท

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด

ผลร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสทกจ.76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเรียงตามจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเรียงตามจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ : 0-2283-1500 ต่อ 1636
โทรศัพท์ (บริษัทที่ปรึกษา) : 098-430-2645
โทรสาร : 02-356-0573
อีเมล์ : webmaster@mots.go.th
เว็บไซต์ : secretary.mots.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

แผนที่ตั้งหน่วยงาน